Algemene Voorwaarden Gallery Naakt deel I

Het aanbod
De aangeboden collectie op de website van Gallery Naakt wordt duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Omdat elk kunstwerk uniek is, is het mogelijk dat getoond artwork iets kan afwijken van de foto’s op de website. Getoonde kleuren, helderheid en mate van glans kunnen mogelijk (licht) afwijken van dat op beeldscherm. Een en ander is mede afhankelijk van de presentatie op het beeldscherm (bijvoorbeeld door persoonlijke instellingen van uw computer) en het soort materiaal waarop de art print zal worden aangebracht.

Ook de formaten van de kunstwerken kunnen mogelijk iets afwijken. Al zal dat slechts minimaal zijn.

Certificaat van Echtheid
De art prints worden genummerd en krijgen een Certificaat van Echtheid onder supervisie van de creative artist. In gezamenlijk overleg wordt beslist hoe de art print wordt uitgegeven en in welke formaten. Elk formaat in combinatie met de afwerking is beperkt beschikbaar. Na aankoop wordt het Certificaat van Echtheid separaat toegestuurd.

Btw
Alle vermelde prijzen zijn inclusief Btw.

Betaling en starten van productie
De betaling dient altijd vooraf gedaan te zijn. Er wordt pas met het productieproces gestart na de bedenktermijn van 24 uur en het aankoopbedrag op de bankrekening is bijgeschreven van Gallery Naakt. Bij een betaling met een creditcard en Apple Pay worden 2% betalingskosten berekend per transactie.

Verzending
Gallery Naakt verstuurt bestellingen via een vervoerder. Door de afwijkende formaten van onze pakketten vallen deze buiten de standaarddienstverlening van koeriersdiensten. De verzendkosten binnen Nederland (eenmalig) zijn gratis (m.u.v. de Waddeneilanden en België).

De koper ontvangt middels een e-mail van Gallery Naakt en/of vervoerder een datum van verwachte dag verzending/ontvangst.

Gallery Naakt is afhankelijk van de diensten van haar vervoerders. Gallery Naakt hanteert de voorwaarden van de transporteur. Indien zij verzuimen op tijd of niet te leveren, is dat nimmer aan Gallery Naakt aan te rekenen. Gallery Naakt kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing; de zending vindt altijd geheel op eigen risico plaats.

Verpakking
De kunstwerken worden verpakt in een speciaal daarvoor ontwikkelde stevige kartonnen verpakking voorzien van beschermhoeken. Grotere kunstwerken worden extra beschermd met een buitenframe van houten latten.

Retourneren
Elk artikel bij Gallery Naakt wordt, na betaling, speciaal voor de koper in opdracht ontwikkeld (maatwerk) op de in de webwinkel aangeboden dragers, formaten en kleuren (printing on demand). Het is hierdoor nimmer mogelijk om het bestelde te annuleren, voor, tijdens en na levering. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Gallery Naakt geeft wel een bedenktijd van 24 uur na betaling. Binnen deze tijdsperiode kan de koper kosteloos annuleren of wijzigen. Via een e-mail binnen genoemde tijdslimiet kan de koper dat aan ons kenbaar maken. Het overgemaakte bedrag of verschil wordt dan zo snel mogelijk teruggestort.

Beschadiging
Gallery Naakt stelt hoge kwaliteitseisen aan haar producten. Onverhoopt kan het gebeuren, dat er duidelijke beschadigingen in het productieproces of vervoer zijn ontstaan. De koper dient in dat geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde kunstwerk, een e-mail te sturen aan Gallery Naakt. Daarin dient vermeld te staan: een duidelijke omschrijving van de klacht inclusief minimaal twee verschillende foto’s van de beschadiging. Gallery Naakt zal een terechte klacht altijd serieus behandelen en zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing.

Levering
De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren. In principe kan Gallery Naakt een leverdatum van ongeveer 12 werkdagen aanhouden voor levering (m.u.v. de Waddeneilanden en België). Voor het concept "wood on wood-art" geldt een leverdatum van ongeveer 15 werkdagen (m.u.v. de Waddeneilanden en België). Na een bestelling wordt het kunstwerk speciaal voor de koper afgedrukt in fine art-printkwaliteit en gemonteerd. De kunstwerken worden gecontroleerd door de kunstenaar en het oplagenummer zal worden genoteerd. Uiteraard zal Gallery Naakt er alles aan doen om de bestelling zo snel mogelijk te leveren.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen ook het eenmalige transport en de levering van de goederen bij de koper. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra vervoerskosten.

Productie
Gallery Naakt werkt samen met creative artist, leveranciers en drukkerijen om het maatwerkproduct te realiseren. Gallery Naakt is afhankelijk van deze hiervoor genoemde partijen en zal de voorwaarden van de desbetreffende partijen hanteren en respecteren.

Art print op hout
Hout leeft en kent een onregelmatige structuur. Het mooie van aanbrengen van een art print op hout is dat het niet te perfect is. Dit hoort erbij en het geeft juist extra charme aan het uiteindelijke kunstwerk. Het is mogelijk dat kleine gedeelten onbedrukt blijven door bijvoorbeeld diepere groeven en/of zaagsneden. Daarnaast valt een art print op hout altijd iets donkerder uit dan het origineel. Kunstwerken op hout volgens het concept art on wood-art zijn met veel passie en zorg met de hand gemaakt maar kunnen dus kleine afwijkingen in vorm en kleur hebben. Wanneer u een bestelling plaatst op hout, accepteert u mede onze algemene voorwaarden. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden accepteert u dus ook deze lichte afwijkingen.

Overmacht
Gallery Naakt is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen ontwerponderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen mogelijk voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de website van Gallery Naakt, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Gallery Naakt zal de gegevens nooit verstrekken aan derden.

Informatie op de website
Ondanks dat Gallery Naakt haar uiterste best zal doen om getoonde informatie op Gallerynaakt.nl/ Gallerynaakt.com/ Galerienaakt.nl actueel en volledig te houden, kunnen wij niet garanderen, dat getoonde informatie altijd correct of volledig is. Aan de op de websites van Gallery Naakt aangeboden informatie en/of diensten, kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden aan Gallery Naakt.

Copyright
Niets van de websites van Gallery Naakt en van de geleverde producties mag zonder toestemming worden gekopieerd en/of aan derden worden verstrekt. Alle beeldrechten berusten bij Gallery Naakt en haar kunstenaars. Bij misbruik wordt aangifte gedaan.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat Gallery Naakt alles in het werk stelt, om de bestelling goed en snel te leveren, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, vermist raken of diefstal, tijdens de verzendprocedure.

Algemene Voorwaarden Gallery Naakt deel II:

Onderstaande vervolg van de algemene voorwaarden Gallery Naakt deel I.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel waaronder ook begrepen email dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Gallery Naakt
Handelend onder de naam/namen: GalleryNaakt.nl/ GalleryNaakt.com/ GalerieNaakt.nl
Vestigingsadres: Kolk 176, 3011 MD Rotterdam
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur
Email-adres: info@gallerynaakt.nl
KvK-nummer: 76387275
Btw-nummer: NL003080631B98

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 24 uur na bestelling schriftelijk ontbinden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op het moment van elektronische bestelling en de automatische bevestiging van de ondernemer aan de consument.
3. Gallery Naakt sluit het herroepingsrecht na de in lid. 1 genoemde bedenktijd uit op basis van levering volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. De op de website vermelde levertijden zijn slechts richtlijnen en ondernemer geeft daarop geen garanties. Voor eventuele vertraging in de levering is ondernemer niet aansprakelijk.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan tijdens de bestelling.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

 

 Digitale kunst
 Afgedrukt in hoge kwaliteit
 Gelimiteerde oplage
 Genummerd & certificaat
 Op de mooiste materialen
 Met prachtige afwerking
  Speciaal voor jou gemaakt
  GRATIS VERZENDING 

               @gallerynaakt #gallerynaakt

      VOLG ONS OP
     SOCIAL MEDIA 

Volg #GalleryNaakt.nl op Instagram  GalleryNaakt
Volg #GalleryNaakt.nl op Facebook  GalleryNaakt

 

       Ontdek de collectie:  


Een vintage design wanddecoratie? Mid-Century Graphic Studio maakt abstracte en grafische kunst

Ontdek de galerie art print poster op aluminium mat wit gespoten voor een kunstwerk zonder reflectie.Ontdek de collectie artprint posters met glas-effect. Kunstwerk in mat of glossy finish met grote afmetingen en gelimiteerde oplage.
Ontdek de galerie artprint posters op canvas. Kunstwerk op canvas met grote afmetingen en gelimiteerde oplageGalerie art print poster op canvas in robuuste houten lijst. Kunstwerk op canvas met grote afmetingen en gelimiteerde oplage
Bestel in de galerie art print poster op 3D hout. Wanddecoratie van hout.Gelimiteerde oplage kunstwerken.Bestel in de galerie art print poster op mat wit papier met luxe lijst. Kunstwerk met grote afmeting en gelimiteerde oplage.
Bestel in de galerie art print poster op mat wit papier met passe-partout in luxe lijst. Kunstwerk met grote afmeting en gelimiteerde oplageBestel in de webshop een art print op dibond aluminium mat geborsteld. Een schitterend werk aan de muur.

© 2020 - 2024 GalleryNaakt.nl | De mooiste digitale kunstwerken voor je muur. Speciaal voor jou gemaakt. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel